Συμμετοχικότητα – Εκλογές 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ- ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ

Είναι γεγονός ότι οι πολίτες έχουν απομακρυνθεί επικίνδυνα από τα κοινά.  Αυτό οφείλεται κυρίως διότι αισθάνονται ακινητοποιημένοι, αποδυναμωμένοι αλλά και εντελώς αποκομμένοι από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτή η κατάσταση οφείλει να αλλάξει ριζικά, και ενεργό ρόλο σε αυτό πρέπει να λάβει ο εκάστοτε Δήμος, ειδικά σε θέματα που αφορούν άμεσα τη ζωή και την ποιότητα ζωής των δημοτών και των κατοίκων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.

Το Project Δράμα 2020 προτείνει τη χρησιμοποίηση των εξής χρήσιμων εργαλείων για την εξάλειψη του φαινομένου της απομάκρυνσης από τα κοινά:

ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι ουσιαστικά ένας συμπληρωματικός θεσμός της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας σε Δημοτικό επίπεδο και στοχεύουν στην ενίσχυση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη λήψη ορισμένων αποφάσεων που αφορούν τον τόπο τους. Εφόσον λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο διαλόγου, πληροφόρησης, ελέγχου, ανταλλαγής ιδεών, αποτελούν τη βάση για μια αναζωογόνηση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

Τα τοπικά δημοψηφίσματα διεξάγονται αφού προσδιοριστεί το ερώτημα που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία, η ημερομηνία διεξαγωγής του και το ύψος της δαπάνης που θα προκληθεί. Φυσικά επιβάλλεται τα τοπικά δημοψηφίσματα να μην τίθενται αποκλειστικά από το Δήμο αλλά και από τους Δημότες όταν απαιτηθεί από μια αριθμητικά επαρκή ομάδα ανθρώπων. Οι αποφάσεις που θα προκύψουν από τα τοπικά δημοψηφίσματα, πρέπει να αποτελούν δέσμευση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Οι γενικές συνελεύσεις πολιτών είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν τους τοπικούς άρχοντες, να τους θέσουν άμεσα τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους και να δώσουν άμεσα τη δική τους οπτική για το πώς βιώνουν οι ίδιοι τον τόπο τους.

Οι γενικές συνελεύσεις των πολιτών θα συμβάλλουν σημαντικά και στη διαδικασία καθορισμού της διαδικασίας μέσω της οποίας καθορίζεται το που και πως χειρίζεται τον προϋπολογισμό του ο Δήμος. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί κάτι τέτοιο μέσω μιας σειράς από συγκεντρώσεις και συνελεύσεις, όπου  ο ίδιος ο πληθυσμός της πόλης, που έχει χωριστεί σε επιμέρους περιοχές, καθορίζει ποια είναι τα έργα που πρέπει να πραγματοποιήσει η διοίκηση.

Μία φορά το χρόνο, ο δήμαρχος κάνει απολογισμό σε καθεμία από αυτές τις περιοχές, με τη συμμετοχή όλων όσοι θέλουν να πάρουν μέρος. Καθώς ο κόσμος που μαζεύεται είναι πολύς, κάθε γειτονιά οφείλει να εκλέξει τους αντιπροσώπους της. Μόλις η διαδικασία της εκλογής ολοκληρωθεί, ο δήμαρχος ενημερώνει για τα έργα που έχουν γίνει, για όσα πραγματοποιούνται τη στιγμή εκείνη, αλλά και για όσα δεν έχουν ξεκινήσει, εξηγώντας στους αντιπροσώπους τους λόγους της καθυστέρησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Οι αντιπρόσωποι επιστρέφουν στις γειτονιές και οργανώνουν συνελεύσεις για να μαζέψουν τα αιτήματα των πολιτών, οι δε πολίτες εξηγούν τους λόγους που συγκεκριμένα έργα πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα. Σε μια νέα, μεγαλύτερη συγκέντρωση, ο μεν δήμαρχος δίνει μια εκτίμηση των εσόδων και των δαπανών για το επόμενο έτος, οι δε πολίτες παρουσιάζουν τις προτεραιότητές τους προς τον δήμαρχο. Στη συγκέντρωση αυτή, οι αντιπρόσωποι εκλέγουν τους συμβούλους του προϋπολογισμού, οι οποίοι αποφασίζουν ποια έργα θα γίνουν, παίρνοντας υπ' όψη τις εκτιμήσεις του δημάρχου και τις προτεραιότητες που έχουν θέσει οι δημότες. Το Συμβούλιο Προϋπολογισμού (που συγκροτείται από τους συμβούλους κάθε περιοχής, έναν αντιπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων στον δήμο, δύο αντιπροσώπους της δημαρχίας και έναν αντιπρόσωπο της ένωσης των συλλόγων κατοίκων) συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και έχει τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ
Προς το παρόν η ιστοσελίδα του Δήμου είναι από τις πλέον δυσλειτουργικές. Ενώ υπάρχει η σχετική οργάνωσή της, οι τομείς στους οποίους είναι χωρισμένη είναι ελαφρώς ασαφείς. Για παράδειγμα, αν κάποιος προσπαθήσει να βρει λεπτομέρειες για τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, δεν υπάρχει κάποιος σύνδεσμος που να του επιτρέπει την άμεση πρόσβαση. Το εν λόγω αντικείμενο βρίσκεται κάπου μέσα στα Δελτία Τύπου του Δήμου. Προτείνουμε λοιπόν πλήρη αναδιάρθρωση της ιστοσελίδας του Δήμου, τη δημιουργία ενός φιλικότερου προς το χρήστη περιβάλλοντος με σαφείς κατηγορίες και την παροχή συγκεκριμένων διαδικτυακών συνδέσμων που θα παραπέμπουν σε στοιχεία άμεσου ενδιαφέροντος για τον πολίτη, όπως είναι η Εκτέλεση του Προϋπολογισμού, τα κόστη των μελετών για τις αναπλάσεις, την οδοποιία, την πεζοδρόμηση και άλλα στοιχεία άμεσου ενδιαφέροντος.

Επίσης, Οι δημότες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις, να λαμβάνουν βεβαιώσεις και να πραγματοποιούν πληρωμές με ηλεκτρονικό τρόπο από προσωπικούς υπολογιστές και έξυπνα κινητά. Για το σκοπό αυτό οι δημότες και οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου.

Οι δημότες και οι επιχειρήσεις θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά παράπονα ή αιτήματα για αποκατάσταση βλαβών (φωτισμός, λακκούβες κ.λπ.), αλλά και να αξιολογούν τις υπηρεσίες του δήμου σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην αμεσότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και την αξιολόγηση των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ουσιαστική Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπάρχει όταν η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και βιωσιμότητα, η σύνταξη μελετών, η εκτέλεση έργων, ο χωροταξικός σχεδιασμός, καθώς και η παροχή σημαντικών υπηρεσιών στους πολίτες πραγματοποιείται με τον αποκλειστικό έλεγχο του Δήμου. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση να κατευθύνει το πρόγραμμα δράσης της, έτσι ώστε να ενισχύεται η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Κάποιες από τις βασικές στρατηγικές ανάπτυξης των ΟΤΑ α' βαθμού, που αποτελούν μια ισορροπημένη προσέγγιση στην δημοσιονομική υγεία των δήμων είναι οι εξής:

1. Αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας

Αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας, σημαίνει να μη γίνεται σπατάλη των περιορισμένων πόρων των δήμων. Σημαίνει να γίνονται ή να παράγονται περισσότερα με τους ήδη υπάρχοντες πόρους ή να παράγεται η ίδια ποσότητα προϊόντος από τους δήμους με την χρήση λιγότερων πόρων. Με αυτούς τους τρόπους καθίσταται λιγότερο σημαντική η ανάγκη για αύξηση της τοπικής φορολογίας.

Κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της αύξησης της οικονομικής αποτελεσματικότητας των δήμων είναι η εισαγωγή του ανταγωνισμού στην προσφορά των δημοτικών υπηρεσιών, το μοίρασμα των πόρων και η συνεργασία με άλλους γειτονικούς δήμους ή μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών ενός δήμου και η ανακύκλωση. Σε πολύ μικρούς δήμους μια προσέγγιση για την αύξηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας είναι η ενίσχυση του εθελοντισμού για ορισμένες δραστηριότητες του δήμου ώστε από τη μια να γίνει εξοικονόμηση χρημάτων και από την άλλη να γίνει προσφορά υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών και διοίκησης.

2. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης

Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης των δημοτικών φόρων είναι ένα επιχείρημα για τους δήμους που ασχολούνται με την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την οικιστική ανάπτυξη των περιοχών τους. Με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την αύξηση της φορολογικής βάσης του φόρου ακίνητης περιουσίας και την διεύρυνση των πωλήσεων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εκάστοτε ΟΤΑ, οι ΟΤΑ μπορούν να αυξήσουν τα δημοτικά φορολογικά τους έσοδα. Βέβαια υπάρχουν και κόστη που σχετίζονται με τέτοιου είδους οικονομική δραστηριότητα του δήμου. Όπως είναι οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις ή τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα πρέπει να δοθούν στους ιδιοκτήτες της γης που πρόκειται να δοθεί για ανάπτυξη, ο εντοπισμός των επενδυτών και η διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο σημείο ανάπτυξης της δραστηριότητας.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι ΟΤΑ επιχειρούν να αυξήσουν την φορολογική τους βάση είναι μέσω της στρατηγικής επένδυσης των πόρων τους. Για παράδειγμα, ένας δήμος θα μπορούσε να διαφημίσει και να προωθήσει τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες, να επιδοτήσει στεγαστικά δάνεια έτσι ώστε να προσελκύσει νεανικό πληθυσμό ή για να αναπτύξει και να αναπαλαιώσει παλιές περιοχές του δήμου. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι δήμοι θα πρέπει να εξετάζουν προσεχτικά τα οικονομικά οφέλη τέτοιου είδους επενδύσεων αλλά και η χρονική στιγμή μιας τέτοιας απόφασης παίζει σημαντικό ρόλο.

3. Διαφάνεια και εξάλειψη της πελατειοκρατίας

Ο Δήμος Δράμας και οι επιχειρήσεις του, όπως σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ελλάδος, δεν εισπράττουν τα θεσμοθετημένα τους έσοδα ή τα έξοδα που κάνουν για χάρη τρίτων (τέλη, πρόστιμα, επεκτάσεις δικτύων κλπ). Και δεν τα πληρώνεται ακόμα και αν η νομοθεσία είναι επιτακτική, ακόμα και αν αυτοί που χρωστούν έχουν και με το παραπάνω να τα πληρώσουν. Το αποτέλεσμα είναι να διαμορφώνονται τα τέλη και οι διάφορες χρεώσεις  πολύ πάνω από όσο θα έπρεπε να είναι, (π.χ. σύνδεσης στα δίκτυα της ΔΕΥΑΔ) για να καλυφθούν και τα ανείσπρακτα ή για να γίνουν διάφορα ρουσφέτια, π.χ. επεκτάσεις των δικτύων εκτός σχεδίου, χωρίς οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Σημείωση: Στα εκτός σχεδίου τις επεκτάσεις πρέπει να τις πληρώνει ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος μπορεί να έχει τεράστια περιουσία, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, ο Δήμος του δωρίζει το ποσό και κατασκευάζει ο ίδιος το κομμάτι του δικτύου με δικά του έξοδα. Επίσης, ένα άλλο σκάνδαλο, είναι η ανεκτικότητα που δείχνουν οι δημοτικές αρχές στους μεγαλοοφειλέτες της ΔΕΥΑΔ. Με άλλα λόγια, οι απλοί πολίτες σηκώνουν και τα βάρη όλων όσοι εκμεταλλεύονται τις προσωπικές τους σχέσεις με τους αντιδημάρχους ή τους δημάρχους της εκάστοτε δημοτικής αρχής, κάτι που το μοντέλο διοίκησης που εμείς προβάλλουμε δεν το επιτρέπει.

4. Εξασφάλιση νέων πηγών εσόδων

Μια στρατηγική για να γίνει δημοσιονομικά πιο βιώσιμος ένας δήμος είναι η εξασφάλιση νέων πηγών εσόδων. Ένας δήμος θα μπορούσε να συνεργαστεί με γειτονικούς δήμους για την αύξηση των εσόδων του ή για τη μείωση των δαπανών του από την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας. Ένας δήμος ο οποίος εξαρτάται από μια ή ελάχιστες πηγές εσόδων καθίσταται τρωτός στις επιδράσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη συγκεκριμένη ροή εσόδων. Γι' αυτό ένα στοιχείο μιας αξιόπιστης στρατηγικής για την βελτίωση της δημοσιονομικής υγείας των δήμων είναι να λάβουνε υπόψη τους ή να βρούνε και εναλλακτικές πηγές εσόδων. Φυσικά αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και ευκαιρίες.

5. Αύξηση της ελαστικότητας των δαπανών

Η αύξηση της ελαστικότητας των δαπανών έχει να κάνει κυρίως με τις δαπάνες μισθοδοσίας οι οποίες είναι ανελαστικές δαπάνες. Γι' αυτό το λόγο στη διεθνή εμπειρία παρατηρείται για ορισμένες υπηρεσίες και σε πολύ μικρούς δήμους ή κοινότητες αντί να γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να προχωρούν σε διαδημοτικές συνεργασίες. Μεταξύ μικρών γειτονικών δήμων θα μπορούσαν ορισμένες υπηρεσίες να παρέχονται από κινητές μονάδες ώστε να υπάρχει και μεγάλη προσαρμοστικότητα στις όποιες δημογραφικές αλλαγές.

6. Βελτίωση της διαχείρισης των υπαρχόντων πόρων

Βελτίωση της διαχείρισης των υπαρχόντων δημοτικών πόρων. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το ότι οι δήμοι θα πρέπει να βελτιώσουν τους φόρο-εισπρακτικούς μηχανισμούς τους για τους υπάρχοντες φόρους. Οι δήμοι θα πρέπει να επενδύουν κάποιους χρηματικούς πόρους με στόχο την είσπραξη κάποιων τόκων και την επαναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους της τοπικής αυτοδιοίκησης με ευνοϊκότερους όρους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάγκη για επικαιροποίηση των στοιχείων του Δήμου, καθώς και η χρήση των νέων τεχνολογιών για καλύτερη και δικαιότερη φοροεισπρακτική πολιτική:

Οι χρεώσεις που γίνονται εις βάρος των καταναλωτών, ιδίως όσων έχουν κτίσματα από παλιά, γίνονται βάσει των τετραγωνικών μέτρων οικοπέδων και κτισμάτων που έχει δηλώσει ο κάθε ιδιοκτήτης. Ή των τ.μ. που δήλωσε ένας παλιότερος ιδιοκτήτης και απέμεινε έτσι και για τον επόμενο που απέκτησε το ακίνητο. Ή που δήλωσε κάποιος εργολάβος, που κατασκεύασε μια οικοδομή, και θέλησε να κάνει τον καλό στους ιδιοκτήτες δηλώνοντας λιγότερα τ.μ. για κάθε διαμέρισμα.  Ή μπορεί να γίνεται η χρέωση μόνο για τα αρχικά τ.μ. του ακινήτου και τα τ.μ. των προσθηκών και των αυθαιρέτων κατασκευών κλπ να μην έχουν καταγραφεί.

Εμείς νομίζουμε ότι η ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων είναι επιτακτική και είναι ζήτημα δικαιοσύνης και εντιμότητας να αποκατασταθεί έστω και τώρα η τάξη.

Το αποτέλεσμα από αυτό είναι να συμμετέχουμε στις χρεώσεις της ΔΕΗ, του Δήμου και άλλων φορέων σύμφωνα με αυτά που ο καθένας έχει δηλώσει και όχι σύμφωνα με την πραγματική μας ιδιοκτησία. Με επακόλουθο, οι πιο επιτήδειοι να πληρώνουν λιγότερα και οι ειλικρινείς ή αυτοί που δεν μπορούν να διαφύγουν να πληρώνουν περισσότερα.

Σήμερα υπάρχουν οι μέθοδοι να καταγραφούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτησίες στο πραγματικό τους μέγεθος και να πληρώνει ο καθένας ό,τι του αναλογεί. Από αυτό ενδεχομένως δεν θα προκύψει πολύ μεγαλύτερη πίτα εσόδων, αλλά, τελικά θα έχουμε συγκράτηση των χρεώσεων σε σταθερό επίπεδο, ή ακόμη και σε χαμηλότερο από σήμερα, με αποτέλεσμα τελικά να επιτυγχάνεται ενός είδους ανακατανομή των φόρων. Όσοι μέχρι σήμερα διαφεύγουν θα πληρώσουν το ποσό που τους αναλογεί ενώ οι άλλοι θα έχουν κάποια ελάφρυνση.

Δυστυχώς, οι Δήμοι δεν επιλαμβάνονται του θέματος, γιατί μπορεί να γίνουν δυσάρεστοι με αυτούς που στην ουσία όχι μόνο φοροδιαφεύγουν, αλλά φορτώνουν τα βάρη στα κορόιδα που είναι ειλικρινείς.

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης συνοψίζεται στη διαμεσολαβητική επίλυση διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα σε άμεσα θιγόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου.

Χωρίς να ακυρώνει την δυνατότητα της δικαστικής επίλυσης των διαφορών, ο νέος θεσμός παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή και δωρεάν παρεχόμενη υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Βάσει Νόμου, ο Συμπαραστάτης έχει ΔΥΟ αρμοδιότητες:

1. Χειρισμός καταγγελιών (άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Οι άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Συμπαραστάτη καταγγελίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης, εφόσον λάβει καταγγελία που συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχει την αρμοδιότητα να διαμεσολαβήσει για να επιλυθούν τα προβλήματα κακοδιοίκησης και είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους εντός τριάντα (30) ημερών. Για την εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητας, ο Συμπαραστάτης, εφόσον διαπιστώσει τη βασιμότητα της καταγγελίας, επικοινωνεί με την καταγγελλόμενη πλευρά και επιδιώκει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

2. Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης (άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/2010) 

Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Για την εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητας, ο Συμπαραστάτης μπορεί να λάβει υπόψη και επισημάνσεις σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Δήμου, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι είναι άμεσα θιγόμενοι. Οι επισημάνσεις αυτές δεν αποτελούν “καταγγελίες” με την ανωτέρω έννοια, αλλά αναφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο ενάσκησης του γενικού συνταγματικού δικαιώματος του αναφέρεσθαι στις αρχές (άρθρο 10 του Συντάγματος).

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής. Ο Εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η ανιδιοτελής προσφορά είναι έννοιες που συνδέονται, που έχουν κοινή αφετηρία και αποδέκτη: τον άνθρωπο. Ο εθελοντισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει νομική βάση με το νόμο Ν.3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Περιβάλλον, καθαριότητα, πολιτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες, τουρισμός, αθλητισμός, είναι μερικοί από τους τομείς προσφοράς.

Πράγματι, ο εθελοντισμός, η κοινωνική ευθύνη των μελών της κοινότητας, το κοινωνικό κεφάλαιο, τα άτυπα ή οργανωμένα κοινωνικά δίκτυα και φορείς, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά, κυρίως, σε συλλογικό. Απαιτείται μια συστηματική, ουσιαστική και όχι αποσπασματική συνεργασία Δήμου και εθελοντών. Σήμερα ο Δήμος οφείλει να μπει μπροστά να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα αξιοποιούν το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των εθελοντών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Χωρίς να επιδιώκει ή να φιλοδοξεί να υποκαταστήσει ή και να αντικαταστήσει τις απαραίτητες δομές της πολιτείας θα πρέπει να γίνει «ο χώρος» που θα ενθαρρύνει και θα συντονίσει κάθε πιθανό μέσο (τεχνική υποστήριξη, συμβουλευτική καθοδήγηση, οικονομική στήριξη) για να καλύπτει τις τοπικές ανάγκες πέρα από τις σκέτες διοικητικές αρμοδιότητες.

Πιστεύουμε ότι όπως ένας εθελοντής καλείται να αγαπήσει και να προσφέρει σε ένα Δήμο, έτσι και ο αντίστοιχος φορέας οφείλει να βοηθήσει και να επικουρήσει τις ενέργειες των εθελοντών. Να εκπαιδεύσει τους εθελοντές και να τους παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό ή υποδομή. Να διευκολύνει με ασφάλεια και τεχνική υποστήριξη την υλοποίηση της κάθε δράσης. Να επιδιώκει την συνεργασία μεταξύ εθελοντών και υπηρεσιών. Να λειτουργεί ως μοχλός που θα μεγιστοποιεί την αξιοποίηση των ικανοτήτων, της εμπειρίας, των ιδεών και γνώσεων των εθελοντών. Να θέτει ως προτεραιότητα τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και πολίτη και εθελοντή και κοινότητας. Το αντίθετο, δηλαδή, από αυτό που συμβαίνει στο δήμο της Δράμας ως σήμερα.

Ως Project Δράμα 2020 δίνουμε προτεραιότητα στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όλων των εθελοντικών ομάδων και ενεργών πολιτών με σκοπό την ενθάρρυνση και τη συνεργασία τους σε μια σειρά από δράσεις, την ένταξη τους σε προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευπαθείς ομάδες, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικών δράσεων, κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε την απόσταση ανάμεσα στη δημοτική λειτουργία και την ιδιωτική αυτενέργεια συμπαράστασης με σεβασμό στην προσφορά σε χρόνο, ενέργεια και διάθεση του πολίτη.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Απουσίαζε παντελώς από το Δήμο, ανέκαθεν, ένα ειδικό γραφείο με δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων εξαιτίας του φύλου, αλλά και διακρίσεις που υφίστανται ευπαθείς ομάδες, με βάση την εθνικότητα τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την ηλικία (παιδιά και ηλικιωμένοι), το γενετήσιο προσανατολισμό και την αναπηρία.

Ένα γραφείο που να σχεδιάζει, εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή να συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη Ρομά, Παλιννοστούντων Ομογενών, Μεταναστών, και Προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Επίσης μπορεί να διεξάγει κοινωνικές έρευνες που να αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Θα μπορούσε να συνεργάζεται με κέντρα συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και με κέντρα πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο , η εθνικότητα, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή οι αναπηρίες συνεχίζουν να αποτρέπουν μερικούς ανθρώπους από την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους. Οι διακρίσεις επηρεάζουν όχι μόνο τις προσωπικές ζωές των ανθρώπων που τις βιώνουν, αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας.

Οι υπηρεσίες του γραφείου Κοινωνικής Ισότητας μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στοχεύουν στην ενημέρωση των πολιτών, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για τα δικαιώματα τους και την ευαισθητοποίηση του κοινού, των επαγγελματιών και των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα ισότητας και διαφορετικότητας. Επίσης στοχεύει στο να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι είναι σημαντικό η διαφορετικότητα και η ισότητα να ενσωματώνονται σε κάθε πολιτική που εφαρμόζεται.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ - CROWDFUNDING «Χρηματοδότηση από το Πλήθος» ή «Διαδικτυακή Μικροχρηματοδότηση»

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΑΛΙ;

Είναι μια ομαδική προσπάθεια ανθρώπων που δικτυώνονται και ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω του Ίντερνετ για να υποστηρίξουν προσπάθειες άλλων ανθρώπων ή οργανισμών. Είναι δηλαδή ένας συλλογικός τρόπος να γίνει μια ωραία ιδέα πράξη. Από το Crowdfunding μπορούν να επωφεληθούν:

Επιστημονικές Έρευνες
Εμπνευσμένοι Σχεδιαστές
Επιχειρηματίες
Καλλιτέχνες
Φιλανθρωπικές Οργανώσεις
Έμποροι
Γεωργοί
Δήμοι

ΠΩΣ;

Μέσω του Crowdfunding το πλήθος μετατρέπεται σε µια ενεργή κοινότητα που ανακαλύπτει τις ιδέες που αξίζουν και συμμετέχει οικονομικά σε αυτές. Η ιδέα που υπάρχει, δημοσιεύεται στο ‘Ιντερνετ, εγκρίνεται από το πλήθος, και στη συνέχεια χρηματοδοτείται και πάλι από το πλήθος. Φυσικά μια ιδέα μπορεί και να απορριφθεί. Αν όμως εγκριθεί, τότε ανακοινώνεται το ποσό που χρειάζεται να συγκεντρωθεί, το πρόγραμμα για το σχέδιο υλοποίησης και φυσικά ανακοινώνεται και η καταληκτική ημερομηνία-προθεσμία για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό. Εάν μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα χρήματα, τότε επιστρέφονται στους μικρο-επενδυτές.

Στη διαδικτυακή χρηματοδότηση υπάρχει ένας κανόνας, ο «Ο,ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΗΣΗ».

Έτσι οι εισφορές κυμαίνονται από 1€ μέχρι και πάνω από 1000€

ΚΙ ΕΓΩ ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΩ ΠΟΥ ΔΙΝΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΟΥ;

Η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη δημιούργησε το εξής οξύμωρο:

Έδωσε περισσότερες αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς να τους εγγυάται όμως επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι πρέπει να διαθέτουν υπέρογκα ποσά για τεράστια έργα υποδομής, εις βάρος όμως άλλων, μικρότερης κλίμακας έργων, όπως για παράδειγμα, την πράσινη ανάπλαση μιας γειτονιάς.

Με το Crowdfunding λοιπόν,

Δε θα επιβαρύνομαι εγώ οικονομικά που ζω στους 5 Δρόμους για μια παιδική χαρά πχ στην περιοχή των Κομνηνών.
Επιπλέον, θα οφείλει ο Δήμος να αναφέρει λεπτομερώς τα στάδια της χρηματοδότησης, για παράδειγμα πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν και πόσα απομένουν, άρα θα έχω έναν έλεγχο στη διαχείριση των χρημάτων μου, είτε έδωσα 1 είτε 1000 ευρώ.
Θα νιώσω πιο κοντά στο τοπικό πολιτικό σύστημα από το οποίο έχω τόσο απομακρυνθεί αφού νιώθω ότι δεν έχω κανένα λόγο στο τι συμβαίνει.