Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας ( ΔΕΥΑΔ ) – Δεν χρειάζεται να περιηγηθείτε στο βάθος των σελίδων! Ένα Ctrl+F είναι αρκετό!

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/03/2018
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/03/2018
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/02/2018

ΑΔΑ: 605ΩΟΡΝΚ-37Κ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς νερού από Μαυρόβατο-Κουδούνια”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/02/2018

ΑΔΑ: 6ΜΦΝΟΡΝΚ-ΑΝΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 30/2018 “Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΔ και του Α.Π.Θ για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων εναλλακτικής βιώσιμης διαχείρισης της αφυδατωμένης ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑΔ με αξιοποίηση πρόσφατων αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την κατάλληλη περιβαλλοντική αδειοδότηση»”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/02/2018

ΑΔΑ: 7ΔΣΥΟΡΝΚ-ΕΝ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 27/2018 “Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Υλικών ύδρευσης και αναλωσίμων υλικών έτους 2018-2019”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/02/2018  

ΑΔΑ: ΩΒ5ΓΟΡΝΚ-78Β – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 9/2018 “Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς νερού από Μαυρόβατο-Κουδούνια»”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/02/2018

ΑΔΑ: 63Π4ΟΡΝΚ-ΦΕΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 332/2017 “Λήψη απόφασης ένταξης για την υποβολή χρηματοδότησης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ 19ης ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2017

ΑΔΑ: 6ΩΓΠΟΡΝΚ-Α7Χ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 337/2017 “13η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2017

ΑΔΑ: 78ΙΚΟΡΝΚ-ΨΓ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 331/2017 “Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπράτησης για το έργο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ 19ης ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2017

ΑΔΑ: ΩΦΣΙΟΡΝΚ-Ζ0Ρ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και αδειών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/12/2017

ΑΔΑ: ΩΞ0ΖΟΡΝΚ-ΒΝΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 321/2017 “Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑΔ”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2017

ΑΔΑ: 7ΓΥΙΟΡΝΚ-ΔΓ4 – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Επέκταση δικτύου ύδρευσης 1ης Ιουλίου Δράμας”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2017

ΑΔΑ: 7ΖΔ2ΟΡΝΚ-9ΩΞ – Απόφαση ανάληψης για το έργο “Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού ΔΚ Χωριστής”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2017

ΑΔΑ: Ω2ΨΔΟΡΝΚ-Υ1Ξ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 305/2017 “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 275/2017 περί «Ψήφιση Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017»”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2017

ΑΔΑ: 66ΚΡΟΡΝΚ-Ι12 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 303/2017 “Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2018”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2017

ΑΔΑ: ΩΦ6ΙΟΡΝΚ-ΕΝΓ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Μοναστηρακίου”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2017

ΑΔΑ: 7ΙΥΕΟΡΝΚ-419 – Απόφαση ανάληψης για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη μηχανογραφικών αναγκών

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2017

ΑΔΑ: ΨΟΔΙΟΡΝΚ-ΚΦΞ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Αντικατάσταση τοποθέτηση νέου ρυθμιστή πίεσης στο νέο δίκτυο ύδρευσης περιοχή Προφ. Ηλία Δράμας”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2017

ΑΔΑ: ΨΨ1ΗΟΡΝΚ-Ψ6Ψ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Τσιμεντοστρώσεις αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από βλάβες ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Δράμας”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2017

ΑΔΑ: Ψ0Τ0ΟΡΝΚ-ΟΣ4 – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα γεώτρησης οικισμού Πανοράματος”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2017

ΑΔΑ: 7ΘΚΚΟΡΝΚ-0ΘΜ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλλιφύτου”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2017

ΑΔΑ: 60ΔΨΟΡΝΚ-5Ε3 – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δράμας οικ. Πανοράματος Δράμας”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/11/2017

ΑΔΑ: ΩΘΦ7ΟΡΝΚ-ΥΕ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 294/2017 “Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Ειδών χειμερινής ένδυσης και υπόδησης””

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/10/2017

ΑΔΑ: 7ΚΟΕΟΡΝΚ-825 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 274/2017 “10η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: Ω7ΝΕΟΡΝΚ-ΗΝΖ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2017” συνολικού προϋπολογισμού 198.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (245.520,00 € με Φ.Π.Α.)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: ΩΔΙΠΟΡΝΚ-Ρ1Ο – Απποφαση ανάληψης για την απολύμανση, μυοκτονία και φιδοαπώθηση των αντλιοστασίων του Δ.Δράμας

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: 67ΒΟΟΡΝΚ-Ο8Β – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Αντικατάσταση- επέκταση αποχετευτικού αγωγού Ξηροποτάμου”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: 70ΨΒΟΡΝΚ-ΚΞΟ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου”Λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δράμας 2017″

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: 69ΟΤΟΡΝΚ-9ΦΒ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία και συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου & αντλιοστασίων λυμάτων τοπικών διαμερισμάτων Δράμας 2017”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: 757ΞΟΡΝΚ-ΡΣΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 190/2017 “7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/07/2017

ΑΔΑ: 73Ξ4ΟΡΝΚ-Ξ1Η – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 191/2017 “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 162/2017 περί «Ψήφιση Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017»”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/06/2017

ΑΔΑ: 7ΑΚΠΟΡΝΚ-Σ7Δ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 165/2017 “Έγκριση της δαπάνης, ψήφιση της πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου «Αποχέτευση όμβριων και λυμάτων Μυλοποτάμου» σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 άρθρο 15”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/05/2017 
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2016