Γιατί 2020;

-Γιατί 2020;

Το 2020 είναι μια χρονιά ορόσημο για την Ευρώπη συνολικά.

Πολλά προγράμματα, όπως το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ), το πρόγραμμα για τη μείωση των εκπομπών των ρύπων, για τη ψηφιακή σύγκλιση κτλ τοποθετούν το 2020 ως τη χρονιά που θα πρέπει τα κράτη, οι περιφέρειες και οι δήμοι να επιδείξουν αποτελέσματα σύμφωνα με συμβάσεις που έχουν υπογράψει.

Επίσης δείχνει πως, σύμφωνα με αυτά που εμείς πιστεύουμε, ο Δήμος δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε έργα και αποφάσεις με προοπτική πενταετίας, δηλαδή κατ’ ουσίαν να έχει διαχειριστική λογική, αλλά να συντάσσει μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια που θα αποδώσουν διαρκή και πολλαπλά οφέλη.