Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας ( ΔΕΥΑΔ ) – Δεν χρειάζεται να περιηγηθείτε στο βάθος των σελίδων! Ένα Ctrl+F είναι αρκετό!

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/02/2018

ΑΔΑ: 7ΔΣΥΟΡΝΚ-ΕΝ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 27/2018 «Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών ύδρευσης και αναλωσίμων υλικών έτους 2018-2019»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/02/2018  

ΑΔΑ: ΩΒ5ΓΟΡΝΚ-78Β – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 9/2018 «Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς νερού από Μαυρόβατο-Κουδούνια»»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/02/2018

ΑΔΑ: 63Π4ΟΡΝΚ-ΦΕΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 332/2017 «Λήψη απόφασης ένταξης για την υποβολή χρηματοδότησης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ 19ης ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2017

ΑΔΑ: 6ΩΓΠΟΡΝΚ-Α7Χ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 337/2017 «13η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2017

ΑΔΑ: 78ΙΚΟΡΝΚ-ΨΓ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 331/2017 «Έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπράτησης για το έργο «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ 19ης ΜΑΪΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2017

ΑΔΑ: ΩΦΣΙΟΡΝΚ-Ζ0Ρ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και αδειών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/12/2017

ΑΔΑ: ΩΞ0ΖΟΡΝΚ-ΒΝΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 321/2017 «Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑΔ»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2017

ΑΔΑ: 7ΓΥΙΟΡΝΚ-ΔΓ4 – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης 1ης Ιουλίου Δράμας»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2017

ΑΔΑ: 7ΖΔ2ΟΡΝΚ-9ΩΞ – Απόφαση ανάληψης για το έργο «Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού ΔΚ Χωριστής»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2017

ΑΔΑ: Ω2ΨΔΟΡΝΚ-Υ1Ξ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 305/2017 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 275/2017 περί «Ψήφιση Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017»»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2017

ΑΔΑ: 66ΚΡΟΡΝΚ-Ι12 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 303/2017 «Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2018»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2017

ΑΔΑ: ΩΦ6ΙΟΡΝΚ-ΕΝΓ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Μοναστηρακίου»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2017

ΑΔΑ: 7ΙΥΕΟΡΝΚ-419 – Απόφαση ανάληψης για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη μηχανογραφικών αναγκών

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2017

ΑΔΑ: ΨΟΔΙΟΡΝΚ-ΚΦΞ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση τοποθέτηση νέου ρυθμιστή πίεσης στο νέο δίκτυο ύδρευσης περιοχή Προφ. Ηλία Δράμας»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2017

ΑΔΑ: ΨΨ1ΗΟΡΝΚ-Ψ6Ψ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αποκαταστάσεις πεζοδρομίων από βλάβες ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Δράμας»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2017

ΑΔΑ: Ψ0Τ0ΟΡΝΚ-ΟΣ4 – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα γεώτρησης οικισμού Πανοράματος»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2017

ΑΔΑ: 7ΘΚΚΟΡΝΚ-0ΘΜ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλλιφύτου»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/11/2017

ΑΔΑ: 60ΔΨΟΡΝΚ-5Ε3 – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δράμας οικ. Πανοράματος Δράμας»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/11/2017

ΑΔΑ: ΩΘΦ7ΟΡΝΚ-ΥΕ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 294/2017 «Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών χειμερινής ένδυσης και υπόδησης»»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/10/2017

ΑΔΑ: 7ΚΟΕΟΡΝΚ-825 – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 274/2017 «10η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: Ω7ΝΕΟΡΝΚ-ΗΝΖ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2017” συνολικού προϋπολογισμού 198.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (245.520,00 € με Φ.Π.Α.)

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: ΩΔΙΠΟΡΝΚ-Ρ1Ο – Απποφαση ανάληψης για την απολύμανση, μυοκτονία και φιδοαπώθηση των αντλιοστασίων του Δ.Δράμας

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: 67ΒΟΟΡΝΚ-Ο8Β – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση- επέκταση αποχετευτικού αγωγού Ξηροποτάμου»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: 70ΨΒΟΡΝΚ-ΚΞΟ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου»Λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δράμας 2017″

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: 69ΟΤΟΡΝΚ-9ΦΒ – Απόφαση ανάληψης για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία και συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου & αντλιοστασίων λυμάτων τοπικών διαμερισμάτων Δράμας 2017»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/07/2017

ΑΔΑ: 757ΞΟΡΝΚ-ΡΣΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 190/2017 «7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/07/2017

ΑΔΑ: 73Ξ4ΟΡΝΚ-Ξ1Η – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 191/2017 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 162/2017 περί «Ψήφιση Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2017»»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/06/2017

ΑΔΑ: 7ΑΚΠΟΡΝΚ-Σ7Δ – ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΔ 165/2017 «Έγκριση της δαπάνης, ψήφιση της πίστωσης και απευθείας ανάθεση του έργου «Αποχέτευση όμβριων και λυμάτων Μυλοποτάμου» σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87 άρθρο 15″

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/05/2017 
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2016